حامد صداقتی در مقابل حریفان اسرائیلی در مسابقات جهانی شمشیربازی در سال 2010 حاضر به مبارزه نشد.