معرفی کتاب

 

این کتاب گفتارهایی برگرفته از مجموعه جلسات والعصر در دانشگاه امام صادق علیه السلام است که نگاهی کلی به تاریخ و تاریخ تمدن و سیر آن دارد. این کتاب از دو فصل تشکیل شده است.

 

فصل اول با عنوان «تمهیدی بر غرب شناسی در ساحت انقلاب اسلامی؛ سیر فرهنگ و تمدن غرب»؛ ابتدا در مورد موانع و آسیب های شناخت ما از غرب به بحث می پردازد و سه عامل بحران هویت ملی، استبداد، روشفکران و روشنفکری را آسیب ها و موانع موجود در راه شناخت از غرب معرفی می کند.

 

این کتاب در ادامه مفهوم های شرق و غرب، ظهور مسیحیت، فساد کلیسا، جنگ های صلیبی، ثمرات جنگ های صلیبی، اومانیسم ایتالیائی و رنسانس اروپایی، انقلاب صنعتی و مرکانتیلیسم، و تحولات قرون 18 و 19 بحث می شود.

 

در فصل دوم با عنوان « هبوط مغربی»؛ نگاهی گذرا بر سیر تاریخ و اندیشه مغرب زمین است. بر همین اساس در این فصل ابتدا در مورد نگاه غرب به تاریخ، نگاه اسلامی به تاریخ، تاریخ یونان، رواقیون، اپیکوریان، روم، مسیح، نظام فئودالی و واسالی، بورژوازی، رنسانس، ظهور داوینچی، سیاست ماکیاولّی بحث شده است.

 

سپس در مورد شخصیت و اندیشه های افرادی همچون تامس هابز، جان لاک، نیوتن، مونتسکیو، هیوم، روسو، ولتر، ادوارد گیبن و کانت بحث شده است. در ادامه نیز در مورد آمریکا، انقلاب صنعتی، صنعت و رومانتیسیسم، کاپیتالیسم خارجی(استثمار)، ناسیونالیسم، اندیشه در قرن بیستم، انقلاب اسلامی و وضعیت کنونی عالم بحث و بررسی شده است.