معرفی کتاب

 

صهیونیسم که در اواخر قرن نوزدهم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی ظهور کرد، با توجه به تأثیراتش به موضوعی مهم و جالب برای مطالعه تبدیل شد. از آن تاریخ تاکنون کتاب ها و مقالات متعدد و متنوعی دربارة این موضوع به رشته تحریر درآمده است. این تلاش برای معرفی و شناخت صهیونیسم از این واقعیت ناشی شده است که صهیونیسم تأثیرات گسترده ای در جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه برجای گذاشت.

 

تأسیس رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت و جنگ های متعددی که در خاورمیانه به وقوع پیوست، ازجمله مهمترین تأثیرات صهیونیسم به حساب می آید. با این تأثیرات گسترده و عمیق، زندگی و سرنوشت مردم کشورهای خاورمیانه تحت تأثیر صهیونیسم قرار گرفته است ازاین رو مطالعه و شناخت آن نه تنها به عنوان موضوعی مهم و جالب توجه، بلکه به عنوان پدیده ای که زندگی ملت های منطقه، ازجمله ملت ایران را متأثر ساخته است، ضروری می نماید.

 

این کتاب با توجه به این ضرورت و با هدف پاسخ گفتن به برخی از سؤال ها دربارة چگونگی شکل گیری صهیونیسم و ترسیم وضعیت آن تدوین شده است.

 

این کتاب شامل سه فصل می باشد که عبارتند از:

 

ـ فصل اول زمینه های ظهور صهیونیسم

 

ـ فصل دوم پایه ها و مبانی صهیونیسم

 

ـ فصل سوم تأثیرات و پیامدهای صهیونیسم