معرفی کتاب

 

 • آیا تا به حال دربارۀ یهودیان مخفی سخنی شنیده اید؟
 • مقصود از یهودیان مخفی چیست؟
 • به راستی پولس یا شائول کیست و نقش او در تحریف دیانت مسیحیت چیست؟
 • به چه دلایلی می گوییم که دین مسیحیت توسط پولس تحریف شده است؟
 • نقش یهودیان مخفی در تحریف کلیسای کاتولیک چیست؟
 • نقش یهودیان مخفی در اندلس (مارانوسها) چیست؟
 • آیا تعریفی از مارانوس دارید؟
 • یهودیان مخفی و اثر آنها در کلیسای پروتستانی چیست؟
 • آیا با پروتستانتیسم و بنیانگذار آن، مارتین لوتر، آشنایی دارید؟
 • صهیونیسم مسیحی چیست؟
 • نقش یهودیان مخفی در نظریّه پردازی در جوامع اروپایی چیست؟

برای یافتن پاسخ این پرسش ها مطالعۀ کتاب «نقش آفرینی یهودیان مخفی در مسیحیت» را توصیه می کنیم.

یهودیان مخفی راز جملۀ تحوّلات و دیگرگونی های فرهنگی و تمدّن جهانند؛ موضوعی که مغفول مانده و بشر به دلیل همین غفلت، سردرگم و حیران در پی جستن عامل بسیاری از حوادث و رخدادها، چونان پرندهای خود را به در و دیوار قفس می کوبد.

نویسنده و محقّق محترم این اثر، همۀ تلاش خود را مصروف بررسی و مطالعۀ نحوۀ نفوذ «یهودیان مخفی» در میان مسیحیان، از سال های اوّلیۀ تولّد این آیین تا عصر حاضر نموده است. بی شک این کتاب مقدّمه و درآمدی بر مطالعۀ جدّی این موضوع است و پژوهش و تحقیق در این باره، پرده از بسیاری اسرار و وقایع رفته بر بشر برمی دارد.