معرفی کتاب

این کتاب تلاشی است در راه شناخت اهمیت رسانه و نیز برنامه ا و ترفندهای گوناگون صهیونیسم جهانی برای سلطه بر آن.لذا در این نوشتار سعی شده تا گوشه هایی از سلطه اهریمنی این پدیده بر سیاست، فرهنگ و افکار ملت ها بویژه امکانات و ابزارهای اجرایی آن یعنی بخشی از رسانه های گروهی جهان که رسانه های مکتوب و دیداری است به نمایش گذارده شود.

هر چند که اطلاعات مندرج در این کتاب به طور کامل گویای ماهیت حقیقی و اصلی صهیونیسم و میزان سلطه آن بر جهان نیست اما تا اندازه ای می تواند چهره نسبتا شفافی از وضعیت این غده سرطانی و تهاجم تبلیغاتی آن در جهان علیه مسلمانان ارائه دهد.