معرفی کتاب

 

این کتاب شیوه های کلی براندازی امپراتوری عثمانی را بررسی کرده و سپس روی موضوع خاص امپراتوری عثمانی و شیوه هایی که صهیونیست ها توانستند به آن وسیله عثمانی را ضعیف و به انحلال بکشانند، مطالب جالبی بیان کرده است.

 

این کتاب می تواند به نوعی مشی رفتاری صهیونیست را در براندازی نرم و طولانی مدت در مقابل حکومت هایی که نمی توانند به طریق نظامی آنها براندازند، بیان کند.

کتاب حاضر، حاوی اطلاعاتی نو و تحلیلی همه سونگر درباره طلوع وغروب خورشید امپراتوری عثمانی و نقش یهودیّت صهیونیستی در براندازی آن دولت است. همه آنچه که می تواند چشمان ما را درشناسایی توطئه ها، سیاست ها، تاکتیک ها و روش های براندازی بازنماید؛ شاید که ازغلتیدن در دام های گسترده شده، درامان بمانیم.

 

براندازی و راهبردهای عملیّاتی آن، شناخت ماهیّت صهیونیسم و قدامات فرهنگی صهیونیسم علیه دولت عثمانی از جمله سرفصل های این کتاب است.