معرفی کتاب

پس از گذشت یک دهه، هنوز ابعاد مختلف حادثه یازده سپتامبر روشن نشده است.
امروزه در کنار تحلیل های رایجی که از این حوادث وجود دارد برخی از تحلیلگران معتقدند که این عملیات تروریستی با اطلاع قبلی دولت آمریکا و با طراحی و برنامه ریزی صهیونیست ها صورت گرفته است.
این اثر بر نقش محوری رژیم صهیونیستی در حملات تروریستی یازده سپتامبر تاکید دارد و نویسنده با تحلیل ابعاد مختلف این حادثه و با ارایه ی شواهد و مستندات گوناگون، رد پای صهیونیست ها را در جای جای این سناریو نشان می دهد.