معرفی کتاب

امروزه یهودیان و به خصوص صهیونیست ها مهم ترین اقلیت تاثیرگذار در کشورهای اتحادیه ی اروپا می باشند و کمتر دولت اروپایی پیدا می شود که تحت تاثیر و نفوذ یهودیان و صهیونیست ها نباشد. آموزه های فرهنگی و هویتی یهودیت و تمدن فعلی غرب انسان را موجودی تعریف کرده است که تنها در جست وجوی رفاه و امنیت خویش است و دیگران را قربانی اهداف و امیال خود می کند.

صهیونیست ها و نظام سرمایه داری با اشغال کشورها و حکومت ها به استعمار کهن و نو دست زدند و اکنون با رسانه های خود به کنترل انسان ها روی آورده اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، تمامی غرب با محوریت صهیونیسم جهانی تلاش می کند تا جلوی این حرکت و بیداری معنوی را بگیرد، چرا که پیام انقلاب اسلامی ایران رهایی انسان ها از سلطه ی افراد و ایدئولوژی های دست ساز و فراخواندن آنها به سوی تنها خالق هستی، خداوند است. این پیام آزادی بخش تمام منافع صهیونیسم جهانی را با خطر مواجه می سازد.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای تبیین رشد صهیونیسم و نفوذ این جریان منحرف در تمامی سطوح فرهنگی، سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی اتحادیه ی اروپا، کتاب حاضر را منتشر کرده که امید است بتواند به پژوهشگران و علاقه مندان مطالعات انقلاب اسلامی یاری رساند.