پژوهشی در زمینه هویت قوم یهود و خاستگاه تاریخی آن و نیز نسبت آن با صهیونیسم است.

در ابتدای این اثر تعریفی لغوی و اصطلاحی از یهود و یهودی ارایه شده و هویت یهودیان از لحاظ ژئولوژی و نیز تارخچه هویت های یهودی از زمان گذشته تا عصر حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آنگاه تعریفی دینی از قوم یهود و هویت آن ارایه شده و نقشه جغرافیایی گروه های یهودی در طول تاریخ تا عصر جدید بررسی شده است.

در ادامه نویسنده به مطالعه هویت های یهودی در جوامع غربی پرداخته و ادعای یهودی بودن برخی از این گروه ها را از لحاظ دینی، قومی و نژادی مورد مطالعه تاریخی قرار داده است. وی آنگاه به شناسایی ماهیت صهیونیست ها و تضاد فکری بین انان و یهودیان پرداخته و اختلافات فکری آنان از لحاظ دینی و سیاسی را تبیین نموده است. نگارنده از این منظر یهودیان را به سه دسته اصلاح طلب، محافظه کار و ارتدوکس تقسیم نموده و ویژگی هر یک از این گروه ها را بیان نموده است.