کتاب حاضر دربردارندة مقالات و پژوهش هایی پیرامون مساله فلسطین اشغالی است. نگارنده پس از شرح دیدگاه های بنیان گذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) دربارة فلسطین و صهیونیسم، به تبیین وضعیت آوارگان فلسطینی پرداخته و سپس، توضیحاتی پیرامون رژیم صهیونیستی را عنوان کرده است. در ادامه به تاریخچه مقاومت و مبارزات ضد صهیونیستی اشاره کرده و نقش و اهمیت لبنان و حزب الله را مورد ارزیابی قرارداده است. فصل پایانی اثر به تحلیل تحولات اخیر خاورمیانه و مسئلة بیداری اسلامی اختصاص یافته است.