نقشه فلسطین اشغالی منتشر شده در تاریخ 1936 توسط Sundberg ناشر ساندی نیوز نیویورک

نقشه مربوط به کم تر از 90 سال گذشته است و خبری از جعل رژیم موقت صهیونیستی نیست !!

1320.jpg

منبع