خیابان‌های خالی شهر اشغالی سدیروت در پی ادامه حملات راکتی مقاومت فلسطین.

فرار و مهاجرت صهیونیست ها در سال های اخیر شدت گرفته است. در جریان حملات امروز نیز بسیاری فرار کردند و برخی نیز به سمت پناهگاه ها رفتند