دفتر اطلاع رسانی امور اسرا اعلام کرد که اسیر خلیل عواوده از الخلیل برای بیش از ۱۴0 روز متوالی در اعتراض به بازداشت موقت خود در زندان رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده است.